PERSONVERNERKLÆRING

‘Dovaina’ AS med juridisk enhetskode: 158859156, og registrert kontoradresse: Uolės gt. 16, Dovainonys, Kaišiadorys-distriktet (heretter kalt ‘selskapet’), respekterer personvernet til hver enkelte person og beskytte dise personopplysninger. Selskapet har derfor utviklet følgende personvernregler. Selskapet skal behandle personopplysninger av kunder og ansatte på grunnlag av personopplysninger som var gitt til selskapet. Ved å bruke tjenestene til nettstedet dovaina.lt bekrefter personen at han har gjort seg kjent med denne personvernerklæringen, forstått den og samtykket til den.

1. Generelle bestemmelser

1.1. Denne personvernerklæringen (heretter kalt ‘erklæringen’) regulerer blant annet innsamling, behandling og lagring av personopplysninger til selskapet som er behandlingsansvarlig.
1.2. Selskapet er engasjert i økonomisk kommersiell virksomhet som inkluderer produksjon av utstyr for matproduksjon. Det innebærer utarbeidelse av prosjektet, installasjon og vedlikehold av utstyr, metallbehandling, produksjon, rengjøring og dekning av ikke-standard metallprodukter og strukturer. Det også selges reservedeler for lastebiler, trailere og busser og utføres andre tjenester. All behandling av personalopplysningene i Selskapet skal følge gjeldende personvernregelverket og personopplysningsloven.
1.3. Disse retningslinjene er for personer som bruker eller har til hensikt å bruke selskapets tjenester eller besøke nettstedet dovaina.lt.

2. Prinsipper for behandling av personopplysninger

2.1. Selskapet behandler personopplysninger i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 (heretter kalt forordningen): Loven om juridisk beskyttelse av personopplysninger i Republikken Litauen og andre juridiske handlinger som regulerer behandlingen av personopplysninger.
2.2. Omfanget av personopplysninger som behandles avhenger av tjenestene som bestilles eller brukes av selskapet og informasjon som gis av den besøkende på nettstedet når han/hun bestiller og / eller bruker selskapets tjenester, besøker eller registrerer seg på nettstedet.
2.3. Selskapet behandler opplysningene i følgende prinsipper:

 • Personopplysninger samles bare for klart definerte og legitime formål.
 • Personopplysninger behandles bare på juridisk og rettferdig måte.
 • Personopplysninger oppdateres kontinuerlig.
 • Personopplysninger lagres trygt og så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling for å etablere formålene eller juridiske handlingene i databehandlingen.
 • Personopplysninger behandles kun av de ansatte i Selskapet som har fått en slik rettighet i henhold til sine arbeidsfunksjoner.

2.4. Data i selskapet behandles bare i tilfelle av ett eller flere kriterier for lovlig data behandling – (i) for å sikre levering av tjenester i henhold til kontrakten (dvs. med et formål om å utføre kontrakten eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra den registrerte før kontrakten inngås); (ii) med samtykke fra den registrerte; (iii) der behandling av data er nødvendig for å oppfylle den juridiske forpliktelsen som er pålagt selskapet; (iv) behandling av data er nødvendig med det formål om å utføre en oppgave utført i offentlig interesse eller i utførelsen av funksjonene som var tildelt selskapet av offentlig myndighet; (v) der behandling av personopplysninger er nødvendig for selskapets eller en tredjeparts legitime interesser (se avsnitt 2.1. Artikkel 6(1) i forordningen, http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).
2.5. Ved behandling og lagring av personopplysninger iverksetter selskapet organisatoriske og tekniske tiltak som sikrer beskyttelse av personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, endring, avsløring, samt annen ulovlig behandling. Personopplysningene skal være tilgjengelige bare for personene som jobber i virksomheten  og hjelpetjenesteleverandører som trenger det for å utføre arbeidsfunksjonene eller levere tjenester til selskapet.
2.6. Selskapets kunden eller potensiell kunde, ansatte og andre fysiske personer er ansvarlige for å sikre at personopplysningene de gir er nøyaktige, korrekte og fullstendige. Hvis personopplysningene som gis av dem endres, må de umiddelbart informere selskapet om det. Selskapet vil ikke være ansvarlig for skaden som er forårsaket av personen og/eller tredjeparten på grunn av at personen har angitt uriktige og/eller ufullstendige personopplysninger eller ikke har søkt om tillegg og/eller endring av dataene ved endring.

3. Kilder til personopplysninger

3.1. Personopplysninger innhentes vanligvis direkte fra den registrerte (selskapets kunde eller potensielle kunder, ansatte eller kandidater), som sender dem inn ved å besøke nettstedet, bruke tjenestene som tilbys av selskapet, tilby tjenester til selskapet, jobbe eller søke arbeid i selskapet.
3.2. I de tilfellene som er fastsatt i loven eller på grunnlag av samtykke, kan personopplysninger også innhentes fra tredjeparter (f.eks. midlertidige ansettelseeselskaper, selskaper som leverer rekrutterings-tjenester, offentlige myndigheter og andre registre).
3.3. Selv om klienten er ikke forpliktet til å oppgi noen personopplysninger til selskapet, er det imidlertid mulig at visse tjenester vil ikke bli gitt, eller at kunde vil ikke få jobb i selskapet hvis personopplysninger ikke er gitt.

4. Formål med behandling av personopplysninger

4.1. Selskapet behandler personopplysninger for følgende hovedformål:

 • For administrasjon og gjennomføring av kontraktsforhold, for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelser på riktig måte, opprettholde relasjoner med leverandører, partnere og kunder i utviklingen av virksomheten, levering av tjenester og samarbeid;
 • Levere tjenestene som er angitt på nettstedet;
 • For bedrifts interne og medarbeideradministrasjonformål;
 • For direkte markedsførings- og markedsføringsformål;
 • Overholdelse av kravene fastsatt av juridiske handlinger i avfallshåndtering og andre områder og for å gi data til statlige institusjoner (behandlingsansvarlige);
 • For å sikre sikkerheten til selskapets fasiliteter og eiendeler, er videoovervåkning installert i selskapets produksjon og felles lokaler.

5. Levering av personopplysninger og deres mottakere

5.1. Selskapet har rett til å overføre personopplysningene av representanter av sine kunder eller ansatte til tredjeparter som trenger å behandle personopplysningene for de formålene som er angitt i disse retningslinjene eller lovgivningen.
5.2. Selskapet forplikter seg til å overføre kundedata til tredjeparter bare i den grad og bare i visse tilfeller der det er nødvendig å levere de relevante tjenestene og / eller for å oppfylle forpliktelsene fastsatt av juridiske handlinger. Hvis personopplysninger er ikke nødvendige for levering av en bestemt tjeneste, overføres de ikke. Selskapet overfører personopplysninger til de nevnte tredjepartene på grunnlag av en databestemmelseavtale eller en bestemt juridisk handling, strengt i samsvar med kravene fastsatt av juridiske handlinger.
5.3. Selskapet forplikter seg til å overholde taushetsplikten med hensyn til personopplysningene til kunder, ansatte og potensielle kunder eller ansatte. Personopplysninger kan kun utleveres til tredjeparter hvis det er nødvendig for inngåelse og utførelse av en kontrakt til fordel for den registrerte eller av andre legitime grunner.
5.4. Selskapet kan gi personopplysningene under behandling til sine databehandlere (underleverandører) som leverer dem IT, regnskap, inkasso eller andre tilleggstjenester og behandler personopplysninger på vegne av selskapet. Databehandlere har rett til å behandle personopplysninger bare i samsvar med selskapets instruksjoner og bare i den grad det er nødvendig for riktig utførelse av forpliktelsene som er angitt i kontrakten. Selskapet skal bare bruke de databehandlere som i tilstrekkelig grad sørger for at hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak iverksettes på en slik måte at behandlingen oppfyller kravene i forskriften og sikrer beskyttelse av den registrertes rettigheter.
5.5. Selskapet kan også dele kundedata som svar på forespørsler fra domstoler, lensmenn eller offentlige myndigheter i den grad det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning og instruksjoner fra offentlige myndigheter på riktig måte.

6. Behandling av personopplysninger for direkte markedsføringsformål

6.1. For direkte markedsføringsformål kan selskapet behandle kontaktinformasjonen til den registrerte. Samtykke til bruk av personopplysninger til direkte markedsføringsformål uttrykkes ved å abonnere på nyhetene sendt av selskapet via post, ved å abonnere på nyhetene i selskapets kontoer på sosiale medier, og ved å gi samtykke på selskapets nettstedet (ved å sette en hake), signere et spørreskjema eller avtale med selskapet, samt ved å informere administrasjonen av selskapet på en annen skriftlig måte. Samtykke til direkte markedsføring er frivillig og er ikke en betingelse for kontraktsforhold med selskapet og påvirker ikke forholdet mellom den registrerte og selskapet.
6.2. Selskapet kan sende informasjons kommunikasjon hvis personen har gitt sitt samtykke til at selskapet bruker sine data til direkte markedsføring, og til selskapets kunder uten eget samtykke til markedsføring av lignende tjenester, forutsatt at de får en klar, fri og lett å implementerbar mulighet til å protestere eller nekte slik bruk av sine kontaktdetaljer, og hvis de i utgangspunktet ikke protesterte mot slik bruk av data ved å sende hver melding.
6.3. Selskapet kan sende meldinger via e-post for direkte markedsføringsformål.
6.4. Samtykket til direkte markedsføring kan trekkes tilbake av personen når som helst ved å informere om det via e-postadresse: eller kontakte selskapet på en annen måte.

7. Oppbevaring av personopplysninger

7.1. Selskapets personopplysninger lagres i trykte dokumenter og/eller i selskapets informasjonssystemer i e-format. Personopplysninger skal ikke behandles lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene med databehandling og ikke lenger enn det som kreves av registrerte og/eller fastsatt lovgivning. Som regel behandles personopplysninger i 10 år etter kontraktsforholdets slutt.
7.2. Selv om Kunden kan si opp kontrakten eller nekte Selskapets tjenester, må selskapet imidlertid fortsette å beskytte personopplysningene til kundens representanter på grunn av mulige fremtidige krav eller juridiske krav til dataoppbevaringperiode utløper.
7.3. Selskapet bestreber seg på å ikke lagre utdatert eller unødvendig informasjon og for å sikre at personopplysninger og annen informasjon om kunder blir kontinuerlig oppdatert, korrekt og stellet i rett tid.

8. Rettigheter til registrerte

8.1. Den registrerte skal blant annet ha følgende rettigheter:

 • Motta informasjon om hans personopplysninger som er behandlet av selskapet. Vite hvor fra og på hvilken måte personopplysninger blei innsamlet og på hvilket grunnlag behandles;
 • Henvende seg til selskapet med en forespørsel om å korrigere sine personopplysninger, suspendere behandlingen av opplysninger, slette dem hvis data er feil, ufullstendige eller unøyaktige, eller hvis de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for. I dette tilfellet må den registrerte sende inn en forespørsel, ved mottak av hvilken selskapet vil verifisere informasjonen som er gitt og ta de nødvendige tiltak. Det er svært viktig for selskapet at personopplysningene de har er nøyaktige og korrekte;
 • Henvende seg til selskapet med en forespørsel om å slette personopplysninger eller suspendere behandlingen av slike personopplysninger, bortsett fra lagring – i tilfelle at etter å ha gjort seg kjent med sine personopplysninger, fastslår personen at personopplysningene behandles ulovlig eller urettferdig;
 • Protestere mot behandling av personopplysninger når slike data behandles eller er ment å bli behandlet med et formål å direkte markedsføre eller for den legitime interessen som selskapet etterstrebe eller en tredjepart som får sånne personopplysningene;
 • Trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger for direkte markedsføringsformål når som helst;
 • Hvis den registrerte er bekymret for selskapets handlinger (mangel på handlinger) som kanskje ikke overholder kravene i disse retningslinjene eller juridiske handlinger, kan han kontakte selskapet og motta fri hjelp.

8.2. En person kan utøve alle sine rettigheter ved å kontakte selskapet via e-post .
8.3. I tilfelle unnlatelse av å løse problemet med selskapet, har klienten rett til å søke statens databeskyttelseinspeksjon (ada.lt), som er ansvarlig for tilsyn og kontroll av juridiske handlinger som regulerer beskyttelsen av personopplysninger.

9. Informasjonskapsler

9.1. For å forbedre tilgangen til selskapets nettsted, kan selskapet bruke informasjonskapsler – små biter av tekstinformasjon som automatisk opprettes når du surfer på nettstedet og er lagret på nettstedets besøkendes datamaskin eller annen terminalenhet.
9.2. Informasjonen som samles inn av informasjonskapsler gjør det mulig å sikre mer praktisk surfing på selskapets nettsted og å lære mer om oppførselen til besøkende på selskapets nettsteder, for å analysere trender og forbedre både nettstedet og tjenestene som tilbys av selskapet eller informasjonen som er gitt på nettstedet. Selskapet behandler anonymiserte personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler.
9.3. Hvis en besøkende på nettstedet ikke godtar at informasjonskapsler lagres på datamaskinen eller en annen terminalenhet, kan han endre innstillingene i nettleseren og deaktivere alle informasjonskapsler eller slå dem på / av en etter en. Selskapet bemerker imidlertid at dette i noen tilfeller kan redusere hastigheten på surfing på nettstedet, begrense ytelsen til visse funksjoner på nettstedet eller blokkere tilgangen til noen sider på nettstedet. Mer detaljert informasjon om informasjonskapslene som brukes på selskapets nettside er tilgjengelig på www.google.com/privacy_ads.html.

10. Sluttbestemmelser

10.1. Disse retningslinjene er i samsvar av loven av Republikken Litauen og EU.
10.2. Selskapet kan gjøre endringer fra tid til annen. Dersom det skjer blir besøkende på nettstedet bedt om å sjekke retningslinjene med jevne mellomrom og gjøre seg kjent med nye bestemmelser.

 

Užpildykite užklausos formą

Ką gausite, kai mums parašysite:

Arba susisiekite asmeniškai:

Galite prikabinti iki 5 failų po 4 MB

Užpildydami šią formą sutinkate, kad «Dovaina» tvarkytų jūsų asmens duomenis. Pateikti duomenys tvarkomi informacijos teikimo tikslais. Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje .

Fill out the request form

What you get when you write to us:

Or contact in person:

You can attach up to 5 files of 4 MB each

By filling out this form, you agree to «Dovaina» processing your personal data. The provided data is processed for the purpose of providing information. You can withdraw your consent to the processing of personal data at any time. More information about your rights and data processing can be found in our Privacy Policy.