INTEGRITETSPOLICY

UAB Dovaina, organisationsnummer: 158859156, registrerad adress: Uolės g. 16, Dovainonys, Kaišiadorys-distriktet (nedan kallad- Bolaget) respekterar varje individs integritet och skyddet av personuppgifter och har därför tagit fram dessa integritetspolicyregler, som bland annat kommer att styra behandlingen av personuppgifter som tillhandahålls Bolaget av kunder och anställda. Genom att använda tjänsterna på webbplatsen dovaina.lt bekräftar personen att han/hon har läst, förstått och samtyckt till denna integritetspolicy.

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Denna integritetspolicy (nedan kallad – Policyn) reglerar bland annat insamling, bearbetning och lagring av personuppgifter av Bolaget som personuppgiftsansvarig.

1.2. Företaget är engagerat i ekonomisk och kommersiell verksamhet, som inkluderar tillverkning av livsmedelsindustriutrustning från idé, projektberedning, installation och underhåll av utrustning, metallbearbetning, produktion, rengöring och beläggning av icke-standardiserade metallprodukter och strukturer, handel med reservdelar för lastbilar, släpvagnar och bussar och andra tjänster. För tillhandahållandet av dessa tjänster behandlar Bolaget personuppgifter i enlighet med de rättsliga grunder och databehandlingsändamål som anges i policyn och de rättsakter som är tillämpliga på Bolaget.

1.3. Denna policy är avsedd för personer som använder eller avser att använda Bolagets tjänster eller besöker webbplatsen dovaina.lt.

2. Principer för behandling av personuppgifter

2.1. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (nedan kallad förordningen), lagen om rättsligt skydd av personuppgifter i Republiken Litauen och andra rättsakter som reglerar behandling av personuppgifter.

2.2. Omfattningen av personuppgifter som behandlas beror på de tjänster som beställs eller används av Bolaget och den information som tillhandahålls av webbplatsbesökaren vid beställning och/eller användning av Bolagets tjänster, besök eller registrering på webbplatsen.

2.3. Bolaget följer bland annat följande grundläggande databehandlingsprinciper:

 • Personuppgifter samlas endast in för tydligt definierade och legitima ändamål.
 • Personuppgifter behandlas endast lagligt och rättvist.
 • Personuppgifter uppdateras ständigt.
 • Personuppgifter lagras säkert och inte längre än vad som krävs enligt  databehandlingsändamålen eller lagstiftningen.
 • Personuppgifter behandlas endast av de anställda på Bolaget som har beviljats ​​sådan rätt i enlighet med sina arbetsuppgifter.

2.4. Uppgifter behandlas av Bolaget endast om ett eller flera av kriterierna för laglig behandling är uppfyllda – (i) för att säkerställa tillhandahållandet av tjänster enligt avtalet (dvs. att fullgöra avtalet eller att vidta åtgärder på begäran av den registrerade före ingående av kontraktet); (ii) med samtycke från den registrerade; (iii) när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet för Bolaget; (iv) behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänintresset eller utföra offentliga myndighetsfunktioner somtillkommer Bolaget; (v) när personuppgifter behöver behandlas i Bolagets eller en tredje parts legitima intressen (se 6 § del 1 i Förordningen, http://www.privacy-regulation.eu/en/6.htm) .

2.5. Vid behandling och lagring av personuppgifter implementerar Bolaget organisatoriska och tekniska åtgärder som säkerställer skydd av personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande samt från all annan olaglig behandling. Endast de anställda hos Bolaget och bitjänstleverantörer som behöver det för att utföra arbetsuppgifter eller tillhandahålla tjänster till Bolaget har tillgång till personuppgifter som behandlas av Bolaget.

2.6. Bolagets kunder eller potentiella kunder, anställda och andra fysiska personer ansvarar för att de personuppgifter som lämnas av dem är korrekta och fullständiga. Om de personuppgifter som de lämnar ändras måste de omedelbart informera Bolaget. Bolaget kommer inte att hållas ansvarigt för någon skada som orsakas en person och/eller tredje part på grund av att personen lämnat felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter eller inte ansökt om tillägg och/eller ändringar av uppgifterna efter ändringen.

3. Källor till personuppgifter

3.1. Personuppgifter erhålls vanligtvis direkt från den registrerade (Bolagets kund eller potentiell kund, anställda eller kandidater), som tillhandahåller dem genom att besöka webbplatsen, använda företagets tjänster, tillhandahålla tjänster till Bolaget, arbeta för eller söka anställning hos Bolaget .

3.2. I fall som föreskrivs i lagstiftning eller med samtycke kan personuppgifter även erhållas från tredje part (t.ex. bemanningsföretag, rekryteringsföretag, offentliga myndigheter och andra register).

3.3. Även om kunden inte är skyldig att lämna några personuppgifter till Bolaget, är det möjligt att vissa tjänster kanske inte tillhandahålls honom eller så kommer han inte att kunna få anställning hos Bolaget om personuppgifterna inte tillhandahålls.

4. Syfte med behandling av personuppgifter

4.1. Bolaget behandlar personuppgifter för följande huvudändamål:

 • I syfte att administrera och utföra avtalsförhållanden, för att på ett korrekt sätt uppfylla avtalsförpliktelser, att upprätthålla relationer med leverantörer, partners och kunder i utvecklingen av affärer, tillhandahållande av tjänster och samarbete;
 • Tillhandahålla de tjänster som anges på webbplatsen;
 • För Bolagets interna administration och personaladministration;
 • För direkt marknadsföring och marknadsföringsändamål;
 • I enlighet med lagkrav inom området för avfallshantering och andra områden och tillhandahållande av data till statliga institutioner (registeransvariga);
 • Videoövervakningsutrustning installeras i Bolagets produktions och gemensamma lokaler för att säkerställa säkerheten för Bolagets utrustning och egendom.

5. Tillhandahållande av personuppgifter och mottagare

5.1. Bolaget har rätt att överföra personuppgifter från sina kundrepresentanter eller anställda till tredje part som behöver behandla kunders personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy eller rättsakter.

5.2. Bolaget åtar sig att överföra kunduppgifter till tredje part endast i den utsträckning och endast i de fall det är nödvändigt för att tillhandahålla relevanta tjänster och/eller uppfylla de skyldigheter som fastställs i lag. Om personuppgifter inte är nödvändiga för tillhandahållandet av en specifik tjänst överförs de inte. Bolaget överför personuppgifter till nämnda tredje parter på grundval av ett avtal om datatillhandahållande eller en specifik rättsakt, i strikt överensstämmelse med de krav som fastställs av rättsakter.

5.3. Bolaget åtar sig att iaktta tystnadsplikten för personliga uppgifter om kunder, anställda, potentiella kunder eller anställda. Personuppgifter får lämnas ut till tredje part endast om detta är nödvändigt för ingående och fullgörande av avtalet till förmån för den registrerade eller av andra legitima skäl.

5.4. Bolaget kan komma att tillhandahålla behandlade personuppgifter till sina databehandlare (underleverantörer), som förser Bolaget med IT, redovisning, inkasso eller andra kringtjänster och behandlar personuppgifter för Bolagets räkning. Databehandlare har rätt att behandla personuppgifter endast i enlighet med Bolagets instruktioner och endast i den utsträckning det är nödvändigt för att korrekt fullgöra de skyldigheter som anges i avtalet. Bolaget ska endast använda de personuppgiftsansvariga som i tillräcklig utsträckning säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder genomförs på ett sådant sätt att databehandlingen överensstämmer med förordningens krav och att den registrerades rättigheter skyddas.

5.5. Bolaget kan också tillhandahålla kunduppgifter som svar på förfrågningar från domstolar, stämningsmän eller statliga myndigheter i den utsträckning det är nödvändigt för att korrekt följa tillämpliga lagar och förordningar för statliga myndigheter.

6. Behandling av personuppgifter i direktmarknadsförings syfte

6.1. I direktmarknadsföringssyfte kan Bolaget behandla den registrerades kontaktuppgifter. Samtycke till att personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål uttrycks genom att prenumerera på ett nyhetsbrev som skickas av Bolaget, prenumerera på nyheter på Bolagets sociala nätverkskonton, lämna samtycke på Bolagets hemsida (kryssa), underteckna ett formulär eller avtal med Bolaget , och i övrigt informera Bolagets administration. Samtycket till direktmarknadsföring är frivilligt, är inte ett villkor för avtalsförhållandet med Bolaget och påverkar inte förhållandet mellan den registrerade och Bolaget.

6.2. Bolaget kan skicka informationsmeddelanden om den enskilde har gett sitt samtycke till Bolaget att använda hans eller hennes uppgifter för direktmarknadsföringsändamål och till Bolagets kunder utan separat samtycke för marknadsföring av liknande tjänster, förutsatt att de ges en tydlig, kostnadsfri och lättimplementerat alternativ att invända eller välja bort sådan användning av uppgifterna om de inte från början motsatte sig när de skickade varje meddelande.

6.3. För direktmarknadsföringsändamål kan Bolaget skicka meddelanden via e-post.

6.4. Samtycke till direktmarknadsföring kan när som helst återkallas via e-postadress: , eller på annat sätt kontakta Bolaget.

7. Tid för lagring av personuppgifter

7.1. Personuppgifter som samlas in av Bolaget lagras i tryckta dokument och/eller i Bolagets informationssystem i elektroniskt format. Personuppgifter får inte behandlas längre än vad som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen eller inte längre än vad som krävs av de registrerade och/eller föreskrivs i lag. Personuppgifter behandlas normalt i 10 år efter avtalsförhållandets slut. 7.2. Även om kunden kan säga upp avtalet eller vägra Bolagets tjänster, måste Bolaget fortsätta att skydda personuppgifterna för kundens representanter på grund av eventuella framtida anspråk eller rättsliga anspråk tills datalagringsvillkoren löper ut.

7.3. Bolaget strävar efter att inte lagra föråldrad eller onödig information och att säkerställa att personuppgifter och annan kundinformation hålls uppdaterad, korrigerad och förstörs i tid.

8. De registrerades rättigheter

8.1. Den registrerade ska bland annat ha följande rättigheter:

 • Att få information om de personuppgifter som behandlas av Bolaget, varifrån och på vilket sätt personuppgifterna samlas in och på vilken grund de behandlas;
 • Ansöka till Bolaget om att korrigera sina personuppgifter, avbryta behandlingen, förstöra dem om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga, eller om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. I detta fall måste den registrerade lämna in en begäran, varefter Bolaget kommer att verifiera den lämnade informationen och vidta nödvändiga åtgärder. Det är mycket viktigt för Bolaget att de personuppgifter det innehar är korrekta och fullständiga;
 • Ansöka till Bolaget med en begäran om att förstöra personuppgifter eller avbryta behandlingen av sådana personuppgifter, förutom för lagring – i fall personen får reda på att personuppgifterna behandlas olagligt eller bedrägligt;
 • Samtycka inte till behandling av personuppgifter när sådana uppgifter behandlas eller är avsedda att behandlas i syfte att direktmarknadsföra eller för ett berättigat intresse som eftersträvas av Bolaget eller en tredje part till vilken personuppgifterna tillhandahålls;
 • När som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte
 • Om den registrerade är oroad över Bolagets handlingar (underlåtelser) som kanske inte uppfyller kraven i denna policy eller rättsakter, kan han kontakta Bolaget och få kostnadsfri hjälp.

8.2. En person kan utöva alla sina rättigheter som registrerad genom att kontakta Bolaget via e-post: .

8.3. Om problemet med Bolaget inte kan lösas har kunden rätt att vända sig till Statens dataskyddsinspektion (ada.lt), som ansvarar för tillsyn och kontroll av rättsakter som reglerar skyddet av personuppgifter.

9. Cookies

9.1. För att förbättra besöket på Bolagets webbplats kan Bolaget använda cookies – små bitar av textinformation som skapas automatiskt när du surfar på webbplatsen och lagras på webbplatsbesökarens dator eller annan terminalenhet.

9.2. Informationen som samlas in av cookies gör det möjligt att säkerställa en bekvämare surfning på Bolagets webbplats och att lära sig mer om beteendet av bolagets webbplatsbesökare, att analysera trender och att förbättra både webbplatsen och bolagets tjänster eller information som tillhandahålls på webbplatsen. Bolaget använder cookies för att behandla avpersonifierade personuppgifter.

 9.3. Om en besökare på webbplatsen inte samtycker till lagring av cookies på sin dator eller annan terminalenhet kan han ändra inställningarna för sin webbläsare och inaktivera alla cookies eller aktivera/avaktivera dem en efter en. Bolaget noterar dock att detta i vissa fall kan bromsa surfandet på webbplatsen, begränsa driften av vissa funktioner på webbplatsen eller blockera åtkomst till vissa sidor på webbplatsen. För mer information om de cookies som används på Bolagets webbplats, besök www.google.com/privacy_ads.html.

10. Slutbestämmelser

10.1. Republiken Litauens och Europeiska unionens lagstiftning är tillämplig på denna policy.

10.2. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra denna policy, så besökare på webbplatsen ombeds vänligen att regelbundet granska policyn för eventuella ändringar eller uppdateringar av policyn.

 

Užpildykite užklausos formą

Ką gausite, kai mums parašysite:

Arba susisiekite asmeniškai:

Galite prikabinti iki 5 failų po 4 MB

Užpildydami šią formą sutinkate, kad ”Dovaina” tvarkytų jūsų asmens duomenis. Pateikti duomenys tvarkomi informacijos teikimo tikslais. Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje .

Fill out the request form

What you get when you write to us:

Or contact in person:

You can attach up to 5 files of 4 MB each

By filling out this form, you agree to ”Dovaina” processing your personal data. The provided data is processed for the purpose of providing information. You can withdraw your consent to the processing of personal data at any time. More information about your rights and data processing can be found in our Privacy Policy.